Historie podcastů

Wilhelm Fliess

Wilhelm Fliess

Wilhelm Fliess se narodil 24. října 1858. Prosadil se jako specialista na uši, nos a krk v Berlíně. Fliess byl spolupracovníkem Josefa Breuera a když v listopadu 1887 navštívil Vídeň, jeho přítel mu doporučil, aby se zúčastnil přednášky Sigmunda Freuda. Po přednášce Breuer představil Fliess Freudovi. (1)

Té noci napsal Freud dopis Fliessovi: „I když má můj dnešní dopis obchodní motiv. Musím ho uvést vyznáním, že mám naději na pokračování vztahu s tebou a že jsi ve mně zanechal hluboký dojem. " Byl to začátek velmi blízkého přátelství. (2)

Během prvních let svého manželského života měl Freud velmi málo pacientů. Jeho první pacient trpěl depresemi a Freud předepsal elektrické ošetření. Rovněž přednášel mladým lékařům na širokou škálu témat, včetně klinické neurologie a lékařského využití elektřiny. Freud se podrobně zajímal o práci Jeana Martina Charcota a jeho „nejnovější vyšetřování hysterie ... Dokázal například pravost hysterických jevů a jejich soulad se zákony ... častý výskyt hysterie u mužů, produkce hysterických paralýz a konstrukcí hypnotickou sugescí. “ (3)

Freud diskutoval o těchto problémech s Josefem Breuerem. Oba muži začali používat hypnotický návrh k léčbě pacientů trpících hysterií. V té době to byl termín, který u žen znamenal „neovladatelný emoční přebytek“. To zahrnovalo úzkost, nervový kašel, dušnost, migrény, zkroucené obličejové svaly, ochrnuté končetiny, tiky, zmatenost, mdloby, nespavost, podrážděnost a promiskuita. Charcot věřil, že hysterie je poruchou nervového systému a tvrdil, že hysterií mohou trpět muži i ženy. (4)

Hypnóza je stav lidského vědomí zahrnující soustředěnou pozornost a snížené periferní povědomí a zvýšenou schopnost reagovat na sugesci. Charcotova myšlenka byla, že byste mohli použít hypnózu nejen k replikaci hysterického útoku, ale také k zavedení hysterických návrhů, které by mohly umožnit vyléčení. Freud zpočátku hypnotizoval pacienty tím, že mu tiskl ruku na čelo. Freud však zjistil, že nebyl vždy schopen vyvolat hypnózu, ať už vůbec nebo dostatečně hluboko pro své potřeby. (5)

Na podzim roku 1892 se Ilona Weissová stala jednou z Freudových pacientů. Aby byla chráněna její identita, Freud ji vždy označoval jako „Elisabeth von R“. Čtyřiadvacetiletá dcera bohaté maďarské rodiny trpěla bolestmi nohou a měla potíže s chůzí. Její lékař ji vyšetřil a nemohl najít nic fyzicky špatného na jejích nohou a rozhodl se, že trpí hysterií a byla poslána k Freudovi. Rozhodl se k její léčbě použít jinou metodu. Freud požádal Elisabeth, aby si lehla na jeho gauč a zavřela oči. Tlakem na její čelo ji požádal, aby věrně hlásila vše, co ji napadlo. (6)

Elisabeth přiznala, že byla zamilovaná do svého švagra. Dokázala však tyto pocity potlačit, ale vyhledala jeho společnost a užívala si dlouhé společné procházky. Její potíže začaly, když její sestra zemřela a ona si uvědomila, že by se mohl stát jejím manželem. Tato „nepřijatelná myšlenka“ zpochybnila vše, co o sobě věří jako o morální a loajální osobě. Bránila se tomu a snažila se to vytlačit ze svého vědomí. Bylo to kvůli těmto pocitům, které jí způsobily bolest v nohou. Freud věřila, že symptom lze vysledovat až k samotným procházkám, které si užívala se svým švagrem před smrtí své sestry. Freud tvrdí, že hysterka není zdaleka jen zdegenerovanými ďábly populárního mýtu, ale vždy je příliš morální a trestá se za své nepřijatelné touhy. Elisabethina léčba zahrnovala zotavení jejích vinných myšlenek z jejího bezvědomí a její přijetí. Výsledkem bylo úplné uzdravení a na jaře 1894 se zúčastnil „soukromého plesu“, kde viděl „mého bývalého pacienta vířit kolem mě v živém tanci“. (7)

Sigmund Freud nadále experimentoval a povzbuzoval pacienty, aby svobodně a bez cenzury a zábran hovořili o jakýchkoli nápadech nebo vzpomínkách, které je napadly. Freud poté použil tyto komentáře, aby pomohl objevit spojení s jinými událostmi a pocity. Během tohoto procesu měl lékař „rozhodnout, co je a není relevantní: pacient musí formovat diskurz“. Tento přístup „má -li být účinný, musí být chápán jako partnerství“. (8)

V roce 1895 vydali Sigmund Freud a Josef Breuer svou knihu, Studie o hysterii. Skládá se nejprve z dotisku společného dokumentu, který napsali, pak z pěti případových historií, teoretického eseje od Breuera a závěrečné kapitoly o psychoterapii od Freuda. První případ od Breuera je Anna (Bertha Pappenheim). Freud přispěl dalšími čtyřmi případy, včetně Ilony Weiss (Elisabeth) a Fanny Moser (Emmy).

Kniha se dočkala hlavně nepřátelských recenzí. Nejlepší se objevil v Neue Freie Presse, přední vídeňský deník, od Alfreda von Bergnera, profesora dějin literatury na vídeňské univerzitě. Řekl, že příběhy četl s obdivem a porozuměním, a poté přidal významnou předpověď: „Matně si představujeme myšlenku, že by se jednoho dne mohlo stát možné přiblížit se k nejvnitřnějšímu tajemství lidské osobnosti ... Samotná teorie ve skutečnosti není nic ale ten druh psychologie, který používají básníci. “ (9)

Havelock Ellis, lékař pracující v Londýně a zakládající člen Fabianovy společnosti, také knihu ocenil a souhlasil s Freudovými názory na sexuální příčinu hysterie. Většina lidí však byla touto myšlenkou šokována a prodat 626 výtisků knihy trvalo přes třináct let. Nebylo to příliš výnosné cvičení a autoři mezi nimi obdrželi pouze 425 zlatých (18 liber každý). Během psaní knihy se oba muži neshodli na roli, kterou v hysterii hrály sexuální podněty. (10)

David Stafford-Clark zdůraznil: „Navzdory srovnatelnému úspěchu jejich společné publikace Breuer a Freud nikdy nespolupracovali na žádném dalším publikovaném materiálu .... To ve skutečnosti předznamenalo nejen rozchod s Breuerem, ale také začátek nezávislého vzniku Freudův vlastní koncept psychoanalýzy. Základní názorový rozdíl mezi těmito dvěma autory, na který měl později Freud klást značný důraz, týkající se role sexuálních impulsů v příčinách hysterie. “ (11)

Po ztrátě Josefa Breuera si Sigmund Freud vytvořil blízký vztah s odborníkem na ucho, nos a krk Wilhelmem Fliessem. Breuer považoval Fliess za „jeden z nejbohatších intelektů“, se kterým se kdy setkal. Fliess se velmi zajímal o nové myšlenky a měl velké znalosti v oblasti umění, matematiky a biologie. Fliess fungoval jako ozvučná deska pro Freudovy rozvíjející se myšlenky. (12)

Ernest Jones, jeden z Freudových nejbližších přátel, o Fliess velmi mluvil. „Jeho (Fliess) vědecké zájmy sahaly daleko za hranice jeho vlastního speciálního oboru, zejména v medicíně a biologii. Právě toto rozšíření Freuda zajímalo a zpočátku vypadalo, že zapadá do jeho vlastních.“ (12a)

Jejich přátelství rostlo díky častým dopisům a pravidelným setkáním ve Vídni a Berlíně, ale ze všeho nejraději zajišťovali dvou či třídenní výlety mimo domov (tato zvláštní setkání nazývali „Kongresy“). Vyměnili si nejen své neortodoxní vědecké myšlenky, ale Freud poskytl intimní detaily svého vlastního života (který zamlčel manželce). Ve skutečnosti se tvrdilo, že Freud používal tato písmena jako „vlastní analýzu“. (13) Freud se zamiloval do Fliess: „Pouze někdo, kdo ví, že má pravdu, píše stejně jako ty.“ (14)

Během tohoto období Freudovy nálady divoce přešly z nadšení do deprese: „Někdy sám sebe přesvědčil o hodnotě svých objevů; jindy ho sužovaly pochybnosti o sobě. Navíc ho trápily symptomy úzkosti: strach z cestování po železnici, hrůza ze smrti, dušnost a srdeční arytmie, bolesti hlavy a opakující se zánět vedlejších nosních dutin ... Přesto z tohoto zmatku ... vyvstaly některé z nejhlubších Freudových poznatků. “ (15)

Sigmund Freud v říjnu 1895 uvedl: „Jsem si téměř jist, že jsem vyřešil hádanky hysterie a obsedantní neurózy pomocí vzorců infantilního sexuálního šoku a sexuálního potěšení, a jsem si také jistý, že obě neurózy jsou obecně léčitelné - nejen jednotlivé symptomy, ale i samotná neurotická dispozice. To mi dává jakousi slabou radost - z toho, že jsem žil nějakých čtyřicet let ne zcela marně - a přesto žádné skutečné uspokojení, protože psychologická mezera v novém poznání si nárokuje celý můj zájem. “ (16)

Teprve po smrti svého otce v roce 1896 se Freud mohl začít otevírat o tom, jak jeho raný sexuální život ovlivnil jeho osobnost. „Hlavním pacientem, kterým se zabývám, jsem já. Moje malá hysterie, přestože byla mojí prací výrazně zdůrazněna, se vyřešila o něco dále. Zbytek je stále na mrtvém bodě. Na tom závisí především moje nálada. Analýza je více obtížný než kterýkoli jiný. Je to vlastně to, co paralyzuje moji psychickou sílu popisovat a sdělovat to, co jsem dosud vyhrál. Přesto věřím, že to musí být provedeno a je to nezbytný mezistupeň mé práce. “ (17)

Freud nabyl přesvědčení, že většinu případů neuróz lze vysledovat až k incidentům v raném dětství, ale neměl plný přístup k těm vzpomínkám, které byly potlačeny do bezvědomí. „Nepodařilo se mi získat teoretické chápání represe a její souhry sil. Zdá se opět diskutabilní, že až pozdější zkušenosti dávají impuls fantaziím, které se pak vrací do dětství, a tím se znovu získává faktor dědičné dispozice sféra vlivu, ze které jsem si dal za úkol ji vytlačit - v zájmu osvětlování neurózy. “ (18)

V dopise napsaném 15. října 1897 Freud začíná zkoumat to, co se později stalo známým jako Oidipův komplex. „Moje sebeanalýza je ve skutečnosti to nejpodstatnější, co v současné době mám, a slibuje, že pro mě bude mít největší hodnotu, pokud dosáhne svého konce ... Být naprosto upřímný sám k sobě je dobré cvičení. Jediná myšlenka obecné hodnoty Došlo mi to. Našel jsem ve svém vlastním případě také fenomén zamilovanosti do své matky a žárlení na svého otce, a teď to považuji za univerzální událost v raném dětství ... Pokud je tomu tak, my Dokáže porozumět poutavé síle Opedia Rexe ... řecká legenda se zmocňuje nutkání, které každý poznává, protože cítí její existenci v sobě. Každý v publiku byl kdysi začínajícím Oidipem ve fantazii a každý se zděšeně odvrací od splnění snu zde. transplantován do reality, s plným množstvím represe, která odděluje jeho infantilní stav od současného. " (19)

Freud má na mysli Oidipa Rexe, starověké řecké drama napsané Sofoklem asi v roce 429 př. N. L. Oidipus je synem Laia a Jocasty, krále a královny Théb. Když se narodí jeho syn, král konzultuje své jmění s Oracle. Ke své hrůze věštec prozradil, že Laius „je odsouzen k zániku rukou vlastního syna“. Laius nařídí Jocastovi, aby ho zabil. Nemohla zabít svého vlastního syna a dala ho sluhovi, aby úkol splnil. Opouští Oidipa na vrcholu hory, ale je zachráněn místním ovčákem. Představuje ho bezdětnému králi Polybusovi, který vychovává Oidipa jako vlastního syna.

Jak dospívá k mužství, Oidipus slyší zvěsti, že ve skutečnosti není synem Polybusa. Ptá se věštce, kdo ve skutečnosti jsou jeho rodiče. Zdá se, že Oracle tuto otázku ignoruje a místo toho mu řekl, že je předurčen „spárovat se s vlastní matkou a zabít vlastního otce“. Oidipus se zoufale snaží vyhnout tomuto strašlivému osudu a rozhodne se opustit Korint. Na cestě do Théb se Oidipus setká s Laiusem a oba muži se pohádají kvůli tomu, jehož vůz má právo cesty. Král se pokusí udeřit Oidipa svým žezlem, ale během boje je Laius zabit.

Než dorazí do Théb, setká se Oidipus se Sfingou, legendární bestií s hlavou a prsy ženy, tělem lvice a křídly orla. Sfinga byla poslána na cestu blížící se Thébám jako trest od bohů a zabije každého cestovatele, který neodpoví na určitou hádanku: „Co je to za tvor, který chodí ráno po čtyřech nohách, v poledne dvě nohy a tři večer?" Oidipus správně uhodne, „člověče“, který se plazí po čtyřech jako kojenec, ve zralosti kráčí vzpřímeně a ve stáří se opírá o klacek. Sfinga se vrhá z útesu, čímž kletba končí. Oidipovou odměnou za osvobození Théb ze Sfingy je její královské postavení a ruka nyní ovdovělé královny Jocasty. Pár má dvě dcery, Antigone a Ismene.

O mnoho let později další orákulum odhaluje pravdu o tom, jak Oidipus zabil svého vlastního otce a vzal si jeho matku. Oidipus se rozhodne vystřihnout matčino lůno. Než to však dokáže, oběsí se. Oidipus ji sundá a odstraní dlouhé zlaté kolíky, které držely její šaty pohromadě, a poté si je v zoufalství vrhl do vlastních očí. Slepý Oidipus nyní opouští palác a sbor opakuje řeckou zásadu, že žádný člověk by neměl být považován za šťastného, ​​dokud nezemře.

Sigmund Freud tvrdí, že místo aby viděl Oidipův osud jako děsivou a individuální událost, vidí jej jako vyjádření „dávno zapomenutých dětských tužeb, které doprovázejí a formují sexuální vývoj každého jedince“ a „ve věku od tří do pěti let, každý dítě musí zápasit s tím, čemu se říká oidipský komplex, když se stejně jako řecký král touží zbavit rodiče stejného pohlaví, aby se zmocnili rodiče opačného pohlaví “. (20)

Freud později zničil všechny dopisy Wilhelma Fliesse, ale je jasné, že zastával teorii, že všichni dospělí byli bisexuálové a že tyto potlačované touhy byly příčinou některých případů hysterie. 25. března 1898 napsal Freud Fliessovi: „Ani v nejmenším nepodceňuji bisexualitu .... očekávám, že poskytne veškeré další osvícení.“ (21) O rok později řekl: „Bisexualita! V tom máte určitě pravdu. Zvykl jsem si, že každý sexuální akt považuji za proces, do kterého jsou zapojeni čtyři jednotlivci.“ (22)

Freud řekl Fliessovi, že vždy potřeboval velmi blízkého mužského přítele a že byl zklamán koncem vztahu s Josefem Breuerem: „V mém životě, jak víte, žena nikdy nenahradila soudruha, přítele. Pokud Breuerův mužský sklon nebyli tak zvláštní, tak nesmělí, tak rozporuplní - jako všechno ostatní v jeho mentálním a emočním složení - poskytlo by to pěkný příklad úspěchů, do kterých lze sublimovat androfilní proud u mužů. “ (23)

Freud přiznal Fliessovi, že teorie vyplývající z jeho sebeanalýzy nebyla ve skutečnosti věda. Jeho pokusy analyzovat jeho osobnost byly spíše dílem umělce: „Vlastně vůbec nejsem vědecký muž, ani pozorovatel, ani experimentátor, ani myslitel. Nejsem temperamentem nic jiného než dobyvatel - dobrodruh, chcete -li to přeložit - se vší zvláštností, odvahou a houževnatostí, charakteristickou pro muže tohoto druhu. “ (24)

V lednu 1899 napsal Sigmund Freud Fliessovi, že prolomil porozumění lidské osobnosti: „Chci vám odhalit, že schéma snů je schopné nejobecnější aplikace, že klíč k hysterii je opravdu leží ve snech ... Pokud počkám trochu déle, budu schopen představit psychický proces ve snech takovým způsobem, aby zahrnoval i proces při vytváření hysterických symptomů. Počkejme tedy. “ (25)

Následující měsíc napsal: "Moje poslední generalizace byla dobrá a zdá se, že má sklon růst do nepředvídatelné míry. Nejen sny jsou splněním přání, ale i hysterickými útoky. To platí o hysterických příznacích, ale pravděpodobně platí pro každý produkt neurózy." "Protože jsem to dávno poznal v akutním klamném šílenství. Realita - splnění přání - z těchto protikladů pramení náš duševní život. Věřím, že nyní vím, co určuje rozdíl mezi symptomy, které se dostanou do bdělého života a snů. To stačí, aby sen byl splněním přání potlačené myšlenky, protože sny jsou drženy v odstupu od reality. Ale symptom, zasazený do středu života, musí být ještě něco jiného: musí to být také splnění přání potlačující myšlenka. " (26)

Během tohoto období Freud postupně upustil od používání hypnotismu, bylo obtížné jej vyvolat a jeho účinky byly nejisté. Nyní požádal svého pacienta, aby se uvolnil na gauči, a oni byli požádáni, aby se pokusili vybavit cokoli, co se zdálo relevantní pro konkrétní symptom. Nejprve stiskl pacientovi čelo rukou a trval na tom, že dojde k nějakým myšlenkám. V roce 1899 však přijal „méně intervencionistický přístup, protože si uvědomil, že se dozví více tím, že nechá myšlenky pacienta volně se vyvíjet“. (27)

První vydání Interpretace snů byla vydána v listopadu 1899, ale následující rok nebyla k dispozici. Vydavatel vytiskl 600 výtisků. V šesti týdnech po zveřejnění bylo prodáno 123 kopií, ale během příštích dvou let bylo zakoupeno pouze dalších 228 kusů. Podle Davida Stafforda-Clarka: „Tato kniha je nyní všeobecně považována za Freudovu teorii snů a za potvrzení jeho dřívějších teorií nevědomého mentálního mechanismu, které jsou skvěle ukázány. Sám Freud nikdy nepochyboval o důležitosti knihy a o svých objevech v ní zaznamenaných , který mu změnil život. " (28)

Sigmund Freud řekl svému příteli Ernestu Jonesovi, že je to jeho oblíbená kniha: „Zdá se, že je mým osudem objevit jen to zjevné: že děti mají sexuální city, což ví každá chůva; a že noční sny jsou splněním přání jako denní sny. " Moc peněz mu to ale nevydělalo, protože od vydavatele obdržel pouze 522,40 zlatých (41 16 liber št.). (29)

Vědecké časopisy se neobtěžovaly recenzovat Interpretace snů. Několik novin o knize informovalo a jeden akademik, profesor Raimann, tvrdil, že Freud vytvořil teorii „tak, aby si mohl dostatečně naplnit kapsy“. Další akademik uvedl platnější argument, když tvrdil, že „imaginativní myšlenky umělce zvítězily nad vědeckým vyšetřovatelem“. (30)

V dopise napsaném v srpnu 1901 Freud připustil, že Wilhelm Fliess hrál důležitou roli ve vývoji svých myšlenek. „Pamatuješ, jak jsem ti před lety říkal, když jsi byl ještě odborník na nos a chirurg, že řešení spočívá v sexualitě. O několik let později jsi mě opravil s tím, že spočívá v bisexualitě - a vidím, že máš pravdu. Takže možná Musím si od tebe půjčit ještě více; možná mě můj smysl pro poctivost donutí požádat tě, abys se mnou byl spoluautorem díla; tím by anatomicko-biologická část získala rozsah, část, která, kdybych to udělal sám, by buď hubený. Soustředil bych se na psychický aspekt bisexuality a vysvětlení neurotiků. To je tedy další projekt bezprostřední budoucnosti, který nás, doufám, docela slušně opět spojí i ve vědeckých záležitostech. “ (31)

Zdálo se však, že Freud tuto myšlenku upustil a Fliess se obával, že ukradl své nápady a použil je ve své vlastní knize na toto téma. Poté, co si na to Fliess stěžoval, mu Freud přestal psát. Také zničil všechna písmena, která mu Fliess poslala. Fliess tvrdil, že na jejich posledním setkání byl Freud extrémně nepřátelský a vyjádřil touhu ho zabít. (32)

V poznámce pod čarou, která se objevila v pozdější knize, Freud poukázal na to, že v létě 1901 měl „živou výměnu vědeckých myšlenek“ s nejmenovaným přítelem. Vysvětlil, jak ho později jeho přítel obvinil z krádeže jeho nápadů. Freud tento názor odmítl, ale dodal, že „od té doby jsem se stal trochu tolerantnějším, když jsem při čtení lékařské literatury narazil na jeden z mála nápadů, se kterými může být spojeno mé jméno, a zjistil jsem, že mé jméno nebylo uvedeno. " (33)

V roce 1903 vydal Otto Weininger knihu s názvem Sex a charakter. Wilhelm Fliess knihu přečetl následující rok a byl šokován, že obsahuje představy o bi-sexualitě. Fliess zjistil, že Weininger je blízkým přítelem Hermanna Swobody, blízkého spolupracovníka Freuda, a dospěl k závěru, že jeho myšlenky na sexualitu byly předány mladému spisovateli. V dopise napsaném v červenci 1904 Fliess napsal, že ve Weiningerově knize našel „moje představy o bisexualitě a o povaze sexuální přitažlivosti, která z ní vyplývá - ženští muži přitahují mužské ženy a naopak“. (34)

Freud odpověděl, že Swoboda nebyl žákem, ale pacientem, kterému v analýze zmínil, že bisexuální ústava je univerzální, a který tehdy mimochodem udělal stejnou poznámku Weiningerovi. Poté poukázal na to, že Weininger spáchal sebevraždu poté, co ho Paul Julius Möbius obvinil z plagiátorství. „Pozdní Weininger byl zloděj s klíčem, který našel“. (35)

Wilhelm Fliess odpověděl, že má důkaz, že se Freud setkal s Weiningerem při psaní knihy. Freud nyní připustil, že to udělal, a „přiznal se, že musel být ovlivněn jeho přáním okrást Fliess o jeho originalitu, přání pravděpodobně kombinované se závistí a nepřátelstvím“. (35)

V roce 1906 publikoval Wilhelm Fliess Course of Life: Foundation of Exact Biology, který podrobně vysvětlil své teorie o bisexualitě. Následovala brožura, která Swobodu a Weiningera odsoudila jako plagiátory a obvinila „Freuda z toho, že je kanálem, přes který měli zajištěn přístup k Fliessovu původnímu majetku. Freuda na této polemice nejvíce uráželo, že citoval z jeho soukromé komunikace Fliess.“ (36)

Wilhelm Fliess zemřel 13. října 1928. O dva měsíce později jeho manželka napsala Freudovi s žádostí o dopisy jejího manžela. Freud odpověděl: „Moje paměť mi říká, že jsem zničil větší část naší korespondence nějaký čas po roce 1904.“ Poté dodal: „Určitě bych rád slyšel, že mé dopisy vašemu manželovi, mému důvěrnému příteli po dlouhá léta, našly osud, který by je ochránil před jakýmkoli budoucím využitím.“ (37)

30. prosince 1936 obdržel Freud od Marie Bonaparte informace, že dopisy, které poslal Wilhelmu Fliessovi, vlastnil knihkupec z Berlína. (38) Freud byl zděšen, protože když Fliess v říjnu 1928 zemřel, požádal svoji vdovu o vrácení dopisů. Řekla mu však, že je nemůže najít. Bonaparte řekl, že dopisy jsou „nejintimnější, jaké si dokážete představit“ a že je důležité, aby byly zničeny. „Bylo by nejšikovnější“, kdyby písmena „padla do rukou cizích lidí“ a „chci, aby nikdo z nich nepřišel na vědomí takzvaného potomstva“. (39)

Freud se pokusil dopisy koupit, ale knihkupec to odmítl, protože se bál, že je zničí. Marie Bonaparte souhlasila s jejich koupí, ale odmítla dopisy zničit. Slíbila, že je nebude číst, ale navrhla uložit dopisy do nějaké bezpečné knihovny s tím, že budou uchovávány před očima kohokoli „osmdesát nebo sto let po vaší smrti“. Dodala: „Patříte do dějin lidského myšlení jako Platón, řekněme nebo Goethe ... Něco by se ztratilo v historii psychoanalýzy, této jedinečné nové vědě, vaší tvorbě, která je důležitější než dokonce Platonovy myšlenky. " (40)

Freud byl vždy velmi tajnůstkářský a většinu svého profesního života ničil dokumenty. V jednom dopise Marthě Freudové napsal: „Zničil jsem všechny své poznámky a dopisy nashromážděné za 14 let, všechny vědecké abstrakty a rukopisy mé práce; pouze některé rodinné dopisy byly ušetřeny. Všechna moje stará přátelství a vztahy se znovu projevila a tiše vzal smrtící ránu ... Nemůžu dospět a nemůžu zemřít, starat se o to, kdo na mé staré papíry položí ruce. Životopisci by to měli nějak vyřešit, nechceme jim to příliš usnadnit. “ (41)


Ernest Jones ve své knize velmi málo využíval korespondenci Freud-Fliess, Život a dílo Sigmunda Freuda (1953). Až v následujícím roce byly se svolením Marie Bonaparte a Anny Freud dopisy publikovány jako Počátky psychoanalýzy: Dopisy Wilhelmu Fliessovi, Návrhy a poznámky, 1887-1902 (1954).

Vaše dobrosrdečnost je jedním z důvodů, proč vás miluji. zpočátku se mi zdálo, že jsi přerušil kontakt kvůli mým poznámkám o mechanismu symptomů vzdálených od nosu, a nepovažoval jsem to za nepravděpodobné. Nyní mě překvapujete diskusí, která tyto myšlenky bere vážně!

Máte pravdu, že přetékám novými nápady, teoretickými také. Mé teorie obrany učinily důležitý pokrok, o kterém vám příště poskytnu zprávu. I psychologická konstrukce se chová, jako by se dala dohromady, což mi přináší nesmírné potěšení. Podat o tom zprávu nyní by bylo jako poslat šestiměsíční plod dívky na ples ...

Potřebuji hodně kokainu. V posledních dvou až třech týdnech jsem také začal mírně, znovu kouřit, od té doby, co se mi nazální přesvědčení ukázalo. Nezaznamenal jsem žádnou následnou nevýhodu. Pokud to znovu zakážete, musím se toho znovu vzdát. Zvažte však, zda to můžete udělat, pokud je to pouze nesnášenlivost, a ne etiologie. Začal jsem to znovu, protože mi to neustále chybělo (po čtrnácti měsících abstinence) a protože s tímto psychickým člověkem musím zacházet dobře, jinak pro mě nebude pracovat. Vyžaduji po něm hodně. Mučení je po většinu času nadlidské.

Pracuji na psychologii, energicky a o samotě; Zatím vám nemohu poslat nic, co je v polovině hotové, bez ohledu na to, jak moc omezuji své standardy týkající se toho, co je hotové. Stále pevněji věřím v teorii chemických neuronů; Začal jsem s předpoklady podobnými těm, které jsi popsal, ale teď jsem uvízl poté, co jsem si tím včera zničil hlavu.

Cítím se ve vědomí jistěji a nyní se musím pokusit vypořádat s touto nejtěžší ze všech věcí ve svých přednáškách o hysterii. V sobotu jsem přednášel výklad snů mládeži židovského akademického čtenářského kroužku; jednoho dne uslyšíš o tom, co obsahovalo; právě teď nemám náladu na prezentace.

Jsem tak izolovaný, jak byste si přáli. Bylo dáno slovo opustit mě, protože všude kolem mě se vytváří prázdnota. Zatím to snáším vyrovnaně. Víc mi vadí, že letos je moje poradna poprvé prázdná, že celé týdny nevidím žádné nové tváře, nemohu zahájit žádnou novou léčbu a že žádná ze starých není dokončena. Věci jsou tak obtížné a náročné, že k jejich řešení je celkově zapotřebí silná ústava.

Jednou z těch temných cest za oficiálním vědomím mě smrt starého muže (Jacob Freud) hluboce zasáhla. Velmi jsem si ho vážil, velmi dobře mu rozuměl a s jeho zvláštní směsicí hluboké moudrosti a fantastické lehkomyslnosti měl významný vliv na můj život. Než zemřel, jeho život už byl dávno u konce, ale v mém nitru byla touto událostí probuzena celá minulost. Cítím se teď docela vykořeněný.

Musím vám říct o pěkném snu, který se mi zdál noc po pohřbu. Byl jsem na místě, kde jsem četl ceduli. Žádáme vás, abyste zavřeli oči.

Okamžitě jsem poznal místo jako holičství, které navštěvuji každý den. V den pohřbu jsem čekala, a proto jsem dorazila do domu smutku trochu pozdě. V té době byla moje rodina se mnou nespokojená, protože jsem zařídil, aby byl pohřeb tichý a jednoduchý, což později uznali za docela oprávněné. Byli také poněkud uraženi mojí opožděností. Věta na znamení má dvojí význam: člověk by měl plnit své povinnosti vůči mrtvým (omluva, jako bych to neudělal a potřeboval shovívavost) a samotná povinnost. Sen tedy pramení ze sklonu k sebeobviňování, který se pravidelně dostává mezi přeživší.

Moje poslední generalizace se osvědčila a zdá se, že má sklon růst v nepředvídatelné míře. Splnění přání reality - z těchto protikladů pramení náš duševní život. Ale symptom, zasazený do středu života, musí být něco jiného než: musí to být také splnění přání potlačující myšlenky. Příznak vzniká tam, kde se potlačená a potlačující myšlenka mohou spojit při splnění přání. Příznakem je splnění přání potlačující myšlenky, například formou trestu; sebetrestání je poslední náhradou sebeuspokojení, které pochází z masturbace.

Tento klíč otevírá mnoho dveří. Víte například, proč X.Y. trpí hysterickým zvracením? Protože ve fantazii je těhotná, protože je tak neukojitelná, že neunese, že ji její poslední milovník fantazie připraví o dítě. Ale také umožňuje její zvratky zvracet, protože pak bude vyhladovělá a vyhublá, ztratí svoji krásu a už nebude pro nikoho atraktivní. Význam symptomu je tedy rozporuplnou dvojicí splnění přání.

Uhelný průmysl: 1600-1925 (odpověď na komentář)

Ženy v uhelných dolech (odpověď Komentář)

Dětská práce v dolech (odpověď Komentář)

Simulace dětské práce (poznámky učitele)

1832 Reformní zákon a Sněmovna lordů (odpověď Komentář)

The Chartists (Odpověď Komentář)

Ženy a chartistické hnutí (odpověď na komentář)

Benjamin Disraeli a reformní zákon z roku 1867 (odpověď Komentář)

William Gladstone a reformní zákon z roku 1884 (odpověď Komentář)

Richard Arkwright a tovární systém (odpověď na komentář)

Robert Owen a New Lanark (odpověď na komentář)

James Watt a Steam Power (odpověď na komentář)

Silniční doprava a průmyslová revoluce (odpověď Komentář)

Canal Mania (odpověď na komentář)

Počáteční vývoj železnic (odpověď na komentář)

Domácí systém (odpověď na komentář)

Luddité: 1775-1825 (odpověď Komentář)

Situace tkalcovských tkalců (odpověď na komentář)

Zdravotní problémy v průmyslových městech (odpověď na komentář)

Reforma veřejného zdraví v 19. století (odpověď Komentář)

Walter Tull: První černý důstojník Británie (odpověď na komentář)

Fotbal a první světová válka (odpověď Komentář)

Fotbal na západní frontě (odpověď Komentář)

Käthe Kollwitz: německý umělec v první světové válce (odpověď Komentář)

Američtí umělci a první světová válka (odpověď Komentář)

Potopení Lusitanie (odpověď na komentář)

(1) Peter Gay, Freud: Život pro naši dobu (1989), strana 55

(2) Sigmund Freud, dopis Wilhelmu Fliessovi (24. listopadu 1887)

(3) Sigmund Freud, Autobiografie (1923) strana 2

(4) Elisabeth Young-Bruehl, Freud o ženách (2002) strana 1

(5) Ernest Jones, Život a dílo Sigmunda Freuda (1961) strana 210

(6) Beverley Clack, Freud na gauči: Kritický úvod do otce psychoanalýzy (2013) strana 38

(7) Sigmund Freud a Josef Breuer, Studie o hysterii (1895) strany 160-161

(8) Beverley Clack, Freud na gauči: Kritický úvod do otce psychoanalýzy (2013), strany 39-40

(9) Alfred von Bergner, Neue Freie Presse (2. prosince 1895)

(10) Ernest Jones, The Life and Work of Sigmund Freud (1961) page 224

(11) David Stafford-Clark, What Freud Really Said (1965) page 39

(12) Laurence Spurling (editor), Sigmund Freud: Critical Assessments (1989) page 305

(12a) Ernest Jones, The Life and Work of Sigmund Freud (1961) page 251

(13) Stephen Wilson, Sigmund Freud (1997) page 49

(14) Elisabeth Young-Bruehl, Freud on Women (2002) page 50

(15) Sigmund Freud, letter to Wilhelm Fliess (12th December, 1897)

(16) Sigmund Freud, letter to Wilhelm Fliess (16th October, 1895)

(17) Sigmund Freud, letter to Wilhelm Fliess (14th August, 1897)

(18) Sigmund Freud, letter to Wilhelm Fliess (21st September, 1897)

(19) Sigmund Freud, letter to Wilhelm Fliess (15th October, 1897)

(20) Beverley Clack, Freud on the Couch: A Critical Introduction to the Father of Psychoanalysis (2013) page 63

(21) Sigmund Freud, letter to Wilhelm Fliess (25th March 1898)

(22) Sigmund Freud, letter to Wilhelm Fliess (1st August, 1899)

(23) Sigmund Freud, letter to Wilhelm Fliess (1st August, 1899)

(24) Sigmund Freud, letter to Wilhelm Fliess (1st February, 1900)

(25) Sigmund Freud, letter to Wilhelm Fliess (3rd January, 1899)

(26) Sigmund Freud, letter to Wilhelm Fliess (19th February, 1899)

(27) Stephen Wilson, Sigmund Freud (1997) page 50

(28) David Stafford-Clark, What Freud Really Said (1965) page 67

(29) Ernest Jones, The Life and Work of Sigmund Freud (1961) page 299

(30) Ernest Jones, The Life and Work of Sigmund Freud (1961) page 307

(31) Sigmund Freud, letter to Wilhelm Fliess (7th August, 1901)

(32) Laurence Spurling (editor), Sigmund Freud: Critical Assessments (1989) page 311

(33) Sigmund Freud, The Psychopathology of Everyday Life (1904) page 143-144

(34) Wilhelm Fliess, letter to Sigmund Freud (20th July, 1904)

(34) Sigmund Freud, letter to Wilhelm Fliess (27th July, 1904)

(35) Ernest Jones, The Life and Work of Sigmund Freud (1961) pages 272-273

(36) Peter Gay, Freud: A Life for Our Time (1989) page 155

(37) Sigmund Freud, letter to Ida Fliess (17th December, 1928)

(38) Marie Bonaparte, letter to Sigmund Freud (30th December, 1936)

(39) Sigmund Freud, letter to Marie Bonaparte (3rd January, 1937)

(40) Marie Bonaparte, letter to Sigmund Freud (7th January, 1937)

(41) Sigmund Freud, letter to Martha Freud (28th April, 1885)


Freud’s Friend, Fliess BY John Riddington Young

Wilhelm Fliess, a Berlin rhinologist, was for many years Sigmund Freud’s closest friend and confidant. He was born in Poland in 1858. In 1887, he visited Vienna for postgraduate studies, and met the famous psychoanalyst, Freud [1]. They were immediate friends perhaps because of their common belief in the importance of sex in the cause of disease. Freud believed sexual repression gave rise to mental illness and Fliess had a similar idea about nasal pathology.

Fliess’s book The Flow of Life [2] had three basic theories: firstly, that the nose and sexual function are inextricable secondly, that all animal life (including humans) are bisexual and thirdly, that animals all have innate periodicity. He postulated a male 23-day ‘menstrual’ cycle, and just as the female 28-day cycle is controlled by the ovaries, he centred the male period specifically on the nasal turbinate.

Both Freud and Fliess agreed that much disease is caused by masturbation, coitus interruptus and the use of condoms, all of which prevent natural energy from leaving the body normally.

Freud asked Fliess to undertake nasal surgery on some of his psychological patients. Fliess had three important nasal treatments for this type of case. Minor problems could be dealt with by the simple expedient of painting the inferior turbinate with cocaine paste. Intermediate cases were treated by cauterisation and serious masturbators were subjected to turbinectomy [3].

Freud himself was a well-known hypochondriac and in early February 1895, he travelled from Vienna to Berlin to undergo nasal cautery by Fliess. He felt so much better, particularly with respect to his angina that he decided to send a female patient to the German capital for Fliess’s opinion.

Her exact complaints are not clearly recorded, although it has been suggested that she suffered from menstrual problems. In Freud’s copy of Fliess’ book, The Causal Connection between the Nose and the Sexual Organs, [4] there is a marked passage that reads, “Women who masturbate are generally dysmenorrhoeal. They can finally be cured by an operation on the nose, if they truly give up this bad practice.” Fliess examined her nose, spotted a suspicious area on her right inferior turbinate, performed a turbinectomy and sent Emma back to Vienna by train. Things then went disastrously wrong and she very nearly died.

Two weeks later, she developed osteomyelitis of the maxilla (swelling, foetid odour and bleeding). Freud’s Austrian pal took her to theatre, where he removed a stinking ribbon gauze pack and staunched a torrential haemorrhage. Poor Freud fainted and had to be revived with cognac. Emma was more stoical and made a jibe about the weaker sex. She survived after a long and stormy postoperative period during which ligation of the carotid was considered but had a hideous facial deformity over the right cheek. Amazingly a year later, Freud wrote to Fliess that he thought that, she bled out of longing (- for him!) [5].

This eccentric rhinologist however, is thought to have exerted a profound influence on Freud’s conception of human development, which is often undervalued [6].

1. Ferris, P. Dr Freud, A Life. London, UK Sinclair Stevenson 1997.
2. Fliess, W. Der Ablauf Des Lebens: Grundlegung Zur Exackten Biologie 2. vydání. Leipzig and Vienna: Deuticke 1923.
3. Young, J R. Freud’s Friend, Fliess. Historia Otorhinolaryngolica 20162:107-121.
4. Fliess, W. Die Beziehungen zwischen Nase und weiblichen Geschlechtsorganen: In ihrer biologischen Bedeutung dargestelt. Leibzig and Vienna: Deuticke 1897.
5. Moussaieff, J. The Complete Letters of Sigmund Freud to Wilhelm Fliess 1887 to 1902. Belknap Press of Harvard University Press 1985:505.
6. Young, A R. Freud’s Friend, Fliess. Presentation at 7th Meeting of the British Society History of ENT 29th September, 2000. The Journal of Laryngology & Otology 2002116(12): 992-5.


Dr. Hermann Swoboda, Psychologist

. Everyone experiences days when everything he does seems to be right and, on the other hand, days when nothing he does seems to make any sense. This state of affairs is not new man has long puzzled over the range of his own actions and feelings. Even Hippocrates, the traditional physician's physician, advised his students and associates some 2,400 years ago to observe the "good" and "bad" days among the healthy and the ill, and to take these fluctuations into consideration in the treatment of patients.

Although man understood that he acted, felt, and thought differently at different times, for centuries a fundamental question went unanswered, even unasked. At the end of the nineteenth century, Dr. Hermann Swoboda, professor of psychology at the University of Vienna, was prompted by his research findings to wonder whether there might not be some regularity or rhythm to these fundamental changes in man's disposition. Swoboda apparently was impressed by John S. Beard's report of 1897 on the span of gestation and the cycle of birth, and by the publication of a scientific paper on bisexuality in man by Wilhelm Fliess. . Swoboda, in his first report, presented at the University ] of Vienna at the turn of the century, noted:

One does not need to have lived a long span of life before one comes to realize that life is subject to Consistent Changes. This realization is not a reflection on the changes in our fate or the changes which take place during various stages of life. Even if someone could live a life completely devoid of outside influences, a life during which Nothing whatever disturbs the mental or physical aspect, life would nevertheless not be the same day after day. The best of health does not prevent man from feeling unwell at times, or less cheerful than he is normally.

During his initial research between 1897 and 1902, Swoboda recorded the recurrence of pain and the swelling of tissues such as is experienced in insect bites. He discovered a periodicity in fevers, in the outbreak of an illness, and in heart attacks, a phenomenon Fliess had reported in a medical review, which led to the discovery of certain basic rhythms in man one a 23-day cycle and the other a 28-day cycle.

However, Swoboda, as a psychologist, was mainly interested in finding out whether man's feelings and actions were influenced by rhythmical fluctuations and whether these rhythms Could be precalculated. The results of his persistent research Can be summed up in his own words:

We will no longer ask why man acts one way or another, because we have learned to recognize that his action is influenced by periodic changes and that man's reaction to an impression can be foreseen, or predicted, to use a stronger term. Such a psychoanalysis could be called bionomy because, as in chemistry where the researcher Can anticipate the outcome of a formula, through bionomy the psychologist can anticipate, or predict, so to speak, the periodic changes in man.

Swoboda was an analytical thinker and a systematic recorder. His painstaking research in psychology and periodicity produced convincing evidence of rhythms in life. He showed a deep interest in the study of dreams and their origin, and noted that melodies and ideas would often repeat in one's mind after periodic intervals, generally based on a 23-day or a 28-day rhythm. In searching for the origin of these rhythms, Swoboda carefully noted the birth of infants among his patients and found that young mothers would often have anxious hours about the health of their babies during periodic days after birth. He reasoned that this phenomenon, which was often accompanied by the infant's refusal to take nourishment, was a sign of rhythmical development on these days the tempo of digestion and absorption was apparently slower. He advised the mothers not to worry, since these periodic crises could be considered part of natural development and growth. Similar rhythmical turning points were reported in asthma attacks.

Swoboda's first book was Die Perioden des Menschlichen Lebens (The Periodicity in Man's Life). This book was followed by his Studien zur Grundlegung der Psychologie (Studies of the Basis of Psychology). In order to facilitate his research and also to encourage other scientists and medical doctors in the recording of the mathematical rhythms, Swoboda designed a slide rule with which it was fairly simple to find the "critical" days in the life of any person whose birth date was known. The instruction booklet was entitled Die Kritischen Tage des Menschen (The Critical Days of Man).

His most profound work was a 576-page volume entitled Das Siebenjahr (The Year of Seven), which contains the 23-day and 28-day mathematical analysis of the rhythmical repetition of births through generations. With documentation covering hundreds of family trees, he endeavored to verify that most major events in life, such as birth, the onset of an illness, heart attacks, and death, fall on periodic days and involve family relationships.


Bibliografie

Abraham, Karl. (1991). Six lettres in é dites à W. Fliess. A. Buffel, E. Porge. Littoral, 31-32, 247-257.

Fliess, Wilhelm. (1977). Les Relations entre le nez et les organes g é nitaux f é minins pr é sent é es selon leurs significations biologiques (P. Ach and J. Guir, Trans.). Paris: Le Seuil. (Original work published 1897)

Freud, Sigmund. (1985c). The complete letters of Sigmund Freud to Wilhelm Fliess 1887-1904. (J. M. Masson, Trans.). Cambridge, MA: Belknap/Harvard University Press.

Sulloway, Franck. (1979). Freud: The biologist of the mind. New York: Basic Books.


Freud's 'lost' dream and the schism with Wilhelm Fliess

Although there was only one specimen dream in the first draft of 'The Interpretation of Dreams' that Freud would describe as fully analysed, he removed his dream from the text on the insistence of his friend, Wilhelm Fliess. The content of this 'lost dream' has been one of the great mysteries in psychoanalytic history. In this paper the author, working from clues in Freud's letters to Fliess and elsewhere, demonstrates that Freud's submission to Fliess caused him great anguish. The author contends that rather than discarding the lost dream as it has been assumed he did, Freud dismembered, disguised and resurrected it, along with the entire dream analysis, in the essay 'Screen memories'. A reconstruction of the lost dream and Freud's analysis as it appeared in the first draft of 'The Interpretation of Dreams', is attempted. The fate of the lost dream was the catalysing element in the dissolution of Freud's relationship with Fliess, it is maintained. Along with the transferential aspects of his relationship with Fliess, Freud's personal circumstances and the realities of the historical moment in Vienna are considered as contributing to his state of mind at the time.


Availability of references in the Footnotes:

P216 Footnote 1 : Freud’s attention had for months past been directed to the study of infantile phantasy he had studied the dynamic function of phantasy and gained lasting insights into this field. See pp. 204 and 207 and Letter 62 sqq : See Letter to Wilhelm Fliess of 16th May 1897 : known as Letter 62 : Sigmund Freud or here

P216 Footnote 2 : Quote, Thirdly, there was the definite realization that there is no “indication of reality” in the unconscious. – See “Project,” p. 429 : See The Project for a Scientific Psychology: 23rd & 25th September & 5th October 1895: Sigmund Freud or here : Quote from p428 to 429 of James Strachey’s translation : There is no doubt a second biological rule, derived by abstraction from the process of expectation, to the effect that one must direct one’s attention to indications of quality (because they belong to perceptions that may lead to satisfaction)and then allow oneself to be led from the indication of quality to the perception which has emerged. In short, the mechanism of attention must owe its origin to a biological rule of this kind, which will regulate the displacement of ego-cathexes. [Footnote 1 : See the continuation of this line of thought in Freud (1911b) (Freud, Sigmund. (1911b). Formulations on the two principles of mental functioning. SE, 12: 213-226.) where attention is assigned the task of “periodically searching the external world, in order that its data may be already familiar if an urgent internal need should arise”. ]

Here it may be objected that a mechanism like this, operating by the help of indications of quality, is redundant. The ego, it will be said, might have learnt biologically to cathect the perceptual sphere in states of expectation on its own account, instead of only being led to this cathexis through the agency of indications of quality. There are, however, two points to be made in justification of the mechanism of attention. (l) The sphere of the indications of discharge from the system W (ω) is clearly a smaller one, comprises fewer neurones, than the sphere of perception-that is, of the whole pallium of ψ which is connected with the sense organs. Consequently the ego saves an extraordinarily large expenditure if it cathects the discharge instead of the perception. (2) The indications of discharge or the indications of quality are also primarily indications of reality, and are intended to serve the purpose of distinguishing the cathexes of real perceptions from the cathexes of wishes. Thus we see that we cannot do without the mechanism of attention. But it consists in every case of the ego cathecting those neurones in which a cathexis has already appeared.

The biological rule of attention, in so far as it concerns the ego, runs as follows : If an indication of reality appears, the perceptual cathexis which is simultaneously present must be hypercathected.

This is the second biological rule. The first one is that of primary defence.

p216 Footnote 3 : (This leaves open the possible explanation that sexual phantasy regularly makes use of the theme of the parents. ) [3] The next step from this was insight into the Oedipus complex.

P217 : Footnote 1 : See Ernst Kris’s Introduction p29 : 1954 : in The Origins of Psychoanalysis op. cit. and following :

Quote p29-30 : During the last few months of 1896 and the first half of 1897 Freud studied the luxuriant growth of his patients’ phantasy life not only their day-dreams, but more particularly the infantile phantasies which invariably manifest themselves in the thoughts, dreams and behaviour of adult neurotics under the conditions of psycho-analytic treatment. From these he slowly gained the first hesitant insights into the nature of infantile sexual organization, at first into what was later to be called the anal phase. Later observation was to pie on observation in what was perhaps Freud’s boldest undertaking. His observations of adult neurotics enabled him to reconstruct some of the normal stages in the child’s growth towards maturity in the half-century since Freud first discovered them the stages of development of the libido have been the subject of detailed research and systematic observation which have invariably confirmed them afresh.

In the spring of 1897, in spite of accumulating insight into the nature of infantile wish-phantasies, Freud could not make up his mind to take the decisive step demanded by his observations and abandon the idea of the traumatic role of seduction in favour of insight into the normal and necessary conditions of childish development and childish phantasy life. He reports his new impressions in his letters, but does not mention the conflict between them and the seduction hypothesis until one day, in his letter of September 21 st 1897 (Letter 69 – See Letter to Wilhelm Fliess of 21st September 1897 : known as Letter 69 : Sigmund Freud or here), he describes how he realized his error. The description of how this came about, and the consequences of the abandonment of the seduction hypothesis, tallies with that given in his published works.

“When this aetiology broke down under its own improbability and under contradiction in definitely ascertainable circumstances, the result at first was helpless bewilderment”, he states in ‘On the History of the Psycho-Analytic Movement’. “Analysis had led by the right paths back to these sexual traumas, and yet they were not true. Reality was lost from under one’s feet. At that time I would gladly have given up the whole thing. Perhaps I persevered only because I had no choice and could not then begin again at anything else.”

Nearly thirty years later, in his ‘Autobiographical Study’, Freud pointed to what seems another psychologically important explanation of his mistake. “I had in fact stumbled for the first time upon the Oedipus complex”, he wrote. We see from the letters that insight into the structure of the Oedipus complex, and thus into the central problem of psycho-analysis, was made possible by Freud’s self-analysis, which he started in the summer of 1897 during his stay at Aussee. (This is stated in Letter 75 – See Letter from Sigmund Freud to Wilhelm Fliess of 14th November 1897 : known as Letter 75 or here and contradicted in Letter 65)

P217, Footnote 1 continued : Quote : In a footnote dated 1924 to the section on “the specific aetiology of hysteria” in “Further Remarks on the Neuro-Psychoses of Defence” (1896b) Freud states : This section was written while I ws under the ascendancy of an error which I have since then repeatedly acknowledged and corrected. I had not yet found out how to distinguish between patients’ phantasies about their own childhood and real memories. I consequently ascribed to the aetiological factor of seduction an importance and general validity which it does not possess. When this error was overcome, the door was opened to an insight into the spontaneous manifestations of infantile sexuality which I described in my ‘Three Essays on the Theory of sexuality’ (1905d).Nevertheless, there is no need to reject the whole of what appears in the text above seduction still retains a certain aetiological importance, and I still consider that some of the psychological views expressed in this section meet the case.


A Biographical Interlude - Wilhelm Fliess (1858-1928)

Wilhelm Fliess (October 24, 1858 – October 13, 1928) was a German otolaryngologist, or in simpler terms an Ear, Nose and Throat surgeon or an ENT specialist who practised in Berlin. Na Josef Breuer's suggestion, he sought Freud out to share his theories with him.  To us today, these theories seem wild and outlandish - perhaps even in those Victorian times they appeared somewhat so also. Fliess attended lectures given by Freud in Vienna.  He was about the same age as his mentor and came from a similar background.  Like Freud, he had a wide range of intellectual interests and, as Stephen Wilson points out "both men were uninhibited by convention." (Wilson and Zarate, Introducing The Freud Wars, Icon Books, 2002, 16).   Being both intellectuals and scholars, they became firm friends.  Indeed, for a period of ten years - between August 1890 and September 1900 -  they corresponded regularly.  They also met frequently for dialogue and discussion over weekends.  These extended dialogues, they called rather cryptically "congresses".  Fliesswas to become in Freud's opinion the "Kepler of biology" and any praise from his protégé he was to soak up as veritable "nectar and ambrosia."  Freud was then working on his general theory of psychology based on the notion of instinctual drive and its expression in psychic energy - to this he was to give the name Libido, from the Latin for "lust" or "desire."  Fliess was highly eccentric and was prone to let his speculation lead him into much wilder and stranger ideas that even Freudhad the luxury to propose.  However, Freud subscribed to many of Fliess's thoughts and proposals.  Fliess was before his time in proposing the idea of "bio-rhythms" which he thought were somehow determined by special numbers in a quasi-mystical way (shades of the ancient belief in numerology here.)

Then, he made what may be termed a very strange contention indeed, namely that the mucous membranes in the nose were connected in some way to the functioning of the genitals - this Fliess volala reflex nasal neurosis.  How Freud went along with this strange idea is mystifying to say the least, but he did subscribe to it, and sent patients to Fliess for nose operations in this regard.  Indeed, he even had Fliess operate twice on his own nose. Wilson odkazuje na Fliess'sidea as "The Genital Nose" and I have read elsewhere that his theory was described also as "The Sexual Nose." (See Wilson and Zarate, opus citatum supra, 18-23)  It is at this stage that the case of Emma Eckstein, to which I referred in the last post, comes in.  Eckstein was a young woman of 27 years who, among other complains, suffered from stomach ailments and menstrual problems.  As the Freud critic Jeffrey Masson says in his 1994 book, The Assault on Truth , these complaints would undoubtedly have been attributed by both Freud and Fliess to masturbation.   Here is what the WIKI states:

Emma Eckstein (1865-1924) had a particularly disastrous experience when Freud referred the then 27-year old patient to Fliess for surgery to remove the turbinate bone from her nose, ostensibly to cure her of premenstrual depression. Eckstein haemorrhaged profusely in the weeks following the procedure, almost to the point of death as infection set in. Freud consulted with another surgeon, who removed a piece of surgical gauze that Fliess had left behind. Eckstein was left permanently disfigured, with the left side of her face caved in. Despite this, she remained on very good terms with Freud for many years, becoming a psychoanalyst herself.  (I have left in the WIKI links.  See this link for the actual quotation Fliess )

Freud went on to ascribe total blame to the patient with respect to this bleeding or haemorrhaging by insisting that her post-operative condition was attributable to hysteria.   I shall quote a little from Freud's letter to Fliess in an effort to deflect blame from the latter:

Dearest Wilhelm,

Just received your letter and am able to answer it immediately. Fortunately I am finally seeing my way clear and am reassured about Miss Eckstein and can give you a report which will probably upset you as much as it did me, but I hope you will get over it as quickly as I did.

I wrote you that the swelling and the haemorrhages would not stop, and that suddenly a fetid odour set in, and that there was an obstacle upon irrigation. (Or is the latter new [to you]?) I arranged for Gersuny to be called in he inserted a drainage tube, hoping that things would work out once discharge was reestablished but otherwise he was rather reserved. Two days later I was awakened in the morning--profuse bleeding had started again, pain, and so on. Gersuny replied on the phone that he was unavailable till evening so I asked Rosanes to meet me. He did so at noon. There still was moderate bleeding from the nose and mouth the fetid odour was very bad. Rosanes cleaned the area surrounding the opening, removed some sticky blood clots, and suddenly pulled at something like a thread, kept on pulling. Before either of us had time to think, at least half a meter of gauze had been removed from the cavity. The next moment came a flood of blood. The patient turned white, her eyes bulged, and she had no pulse. Immediately thereafter, however, he again packed the cavity with fresh iodoform gauze and the haemorrhage stopped. It lasted about half a minute, but this was enough to make the poor creature, whom by then we had lying flat, unrecognisable. In the meantime--that is, afterward--something else happened. At the moment the foreign body came out and everything became clear to me--and I immediately afterward was confronted by the sight of the patient--I felt sick. After she had been packed, I fled to the next room, drank a bottle of water, and felt miserable. The brave Frau Doctor then brought me a small glass of cognac and I became myself again.

Now that I have thought it through, nothing remains but heartfelt compassion for my child of sorrows. I really should not have tormented you here, but I had every reason to entrust you with such a matter and more. You did it as well as one can do it. The tearing off of the iodoform gauze remains one of those accidents that happen to the most fortunate and circumspect of surgeons, as you know from the business with your little sister-in-law's broken adenotome and the anaesthesia. Gersuny said that he had had a similar experience and therefore he is using iodoform wicks instead of gauze (you will remember your own case). Of course, no one is blaming you, nor would I know why they should. And I only hope that you will arrive as quickly as I did at feeling sympathy and rest assured that it was not necessary for me to reaffirm my trust in you once again. I only want to add that for a day I shied away from letting you know about it then I began to feel ashamed, and here is the letter.  (My italicisation and bolding) See this link for Freud's letter: Eckstein Letter.

Wilson tells us that Freud's infatuation with Fliess finally came to an end in the summer of 1900, when they met for a holiday in the Austrian Tyrol by a lake called Achensee.  According to Fliess, Freud took exception when he remarked that periodic biological processes were at work in the psyche "and consequently neither sudden improvements nor sudden deteriorations in a person's mental state can be attributed to analysis alone." (Wilson, op.cit., 24) In 1906, in a published account of the quarrel between the two doctors Fliess maintained that Freud had shown "a violence towards me which was at first unintelligible to me." (ibid., 24)

Some years later Freudordered that his correspondence with Fliessbe destroyed. It is only known today because Marie Bonaparte bought their letters and refused to permit their destruction.


Above I have uploaded a caricatured photograph of Fliess. The image says it all.


[Who heals, is right!--A forgotten genius? In memory of Wilhelm Fliess on the occasion of his 150th birthday and 80th anniversary of death]

Úvod: Interdisciplinary contacts between otorhinolaryngology and gynecology are rare. We commemorate a special example of such dialogue in remembrance of the rhinolaryngologist Wilhelm Fliess on the occasion of his 150 (th) birthday and 80 (th) anniversary of death in October 2008.

Curriculum vitae and merits: Born in Arnswalde (Western Pomerania, today Poland) in 1858, after secondary school medical studies at Friedrich-Wilhelm-University in Berlin (Germany), graduated with Doctor of Medicine degree, in 1883 start of his own medical practice as a general practitioner in Berlin, in 1887 specialization as rhinolaryngologist. Close friendship with Sigmund Freud, considered as "midwife of psychoanalysis" and originator of biorhythm concepts. Main scientific research: nasogenital reflex theory, vital periodicity and idea of innate bisexuality.

Nasogenital reflex theory: The basis was Fliess' hypothesis of "nasal reflex neurosis", a "shifting of conflicts" from the genitals to the nose. He defined endonasal "genital spots" at the anterior ends of the inferior turbinates and at the tubercula septi, which were treated by cocainization, chemical etching or cauterization to eliminate dysmenorrhea, other abdominal pain and sexual disorders.

Diskuse: The presented rise and fall of Fliess' therapeutic nasogenital concept demonstrates that even in established theories which have been confirmed by thousand-fold successful treatment results a critical examination should be consistently performed to question the nature of our "clinical success".


Obsah

Fliess developed several idiosyncratic theories, such as "vital periodicity", forerunner of the popular concepts of biorhythms. His work never found scientific favor, but some of his thinking, such as the idea of innate bisexuality, was incorporated into Freud's theories. Fliess believed men and women went through mathematically-fixed sexual cycles of 23 and 28 days, respectively. Ώ ]

Another of Fliess's ideas was the theory of "nasal reflex neurosis". This became widely known following the publication of his controversial book Neue Beitrage und Therapie der nasaelen Reflexneurose in Vienna in 1892. The theory postulated a connection between the nose and the genitals and related this to a variety of neurological and psychological symptoms Fliess devised a surgical operation intended to sever that link.

On Josef Breuer's suggestion, Fliess attended several conferences with Sigmund Freud beginning in 1887 in Vienna, and the two soon formed a strong friendship. Through their extensive correspondence and the series of personal meetings, Fliess came to play an important part in the development of psychoanalysis.

Freud, who described Fliess as "the Kepler of biology", repeatedly allowed Fliess to operate on his nose and sinuses to cure his neurosis and also experimented with anaesthetization of the nasal mucosa with cocaine. Together, Fliess and Freud developed a Project for a Scientific Psychology, which was later abandoned. Fliess wrote about his biorythmic theories in Der Ablauf des Lebens. ΐ]

Emma Eckstein (1865–1924) had a particularly disastrous experience when Freud referred the then 27-year-old patient to Fliess for surgery to remove the turbinate bone from her nose, ostensibly to cure her of premenstrual depression. Eckstein haemorrhaged profusely in the weeks following the procedure, almost to the point of death as infection set in. Freud consulted with another surgeon, who removed a piece of surgical gauze that Fliess had left behind. Α] Eckstein was left permanently disfigured, with the left side of her face caved in. Despite this, she remained on very good terms with Freud for many years, becoming a psychoanalyst herself.

Fliess also remained close friends with Freud. He even predicted Freud's death would be around the age of 51, through one of his complicated bio-numerological theories ("critical period calculations"). Their friendship, however, did not last to see that prediction out: in 1904 their friendship disintegrated due to Fliess's belief that Freud had given details of a periodicity theory Fliess was developing to a plagiarist. Freud died at 83 years of age.

Freud ordered that his correspondence with Fliess be destroyed. It is only known today because Marie Bonaparte purchased Freud's letters to Fliess and refused to permit their destruction.


Reference

 • Wilhelm Fließ: Die Beziehungen zwischen Nase und weiblichen Geschlechtsorganen (In ihrer biologischen Bedeutung dargestellt), VDM Verlag Dr. Müller, Saarbrücken 2007. (In German.)
 • Sigmund Freud: Briefe an Wilhelm Fließ 1887–1904. S. Fischer Verlag, 2. Auflage (incl. Errata und Addenda) 1999.
 • With Sigmund Freud: The Complete Letters of Sigmund Freud to Wilhelm Fliess, 1887–1904, Publisher: Belknap Press, 1986, ISBN 0-674-15421-5
 • Ernest Jones:
  • — (1953). Sigmund Freud: Life and Work. Vol 1: The Young Freud 1856–1900.
  • — (1955). Sigmund Freud: Life and Work. Vol 2: The Years of Maturity 1901–1919.
  • — (1957). Sigmund Freud: Life and Work. Vol 3: The Last Phase 1919–1939. London: Hogarth Press.
  • Psychoanalytic Series, Volume 1: Erogeneity and Libido : Addenda to the Theory of the Psychosexual Development of the Human.
  • Psychoanalytic Series, Volume 2: Ego and Body Ego: Contributions to Their Psychoanalytic Psychology
  • Psychoanalytic Series, Volume 3: Symbol, Dream and Psychosis.